މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 05/2019
28 ޖަނަވަރީ 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 05 މާރިޗު 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ:

2018 ވަނަ އަހަރު ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ، އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 04 އޭޕްރީލް 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

މިއޮފީހުން ބެލިބެލުމުން އެދިފައިވާ މައުލޫމާތަކީ މީރާއިން ގެންގުޅެ ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށާއި މީރާގެ 14 ގޮތްޕަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަކިވަކިން ވެސް ދެވިދާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅިވެފައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ، އެ ކަންވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނގިފައެވެ.