މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފްންސް އިން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ

CASE NO: 35/2020
23 ނޮވެންބަރު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 08 އޮކްޓޫބަރު 2020

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމުފަރުދެއް

މައްސަލަ:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު އިންޑިއާގެ ސިފައިން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ހެލިކޮޕްޓަރު ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓުގެ ކޮޕީ ހޯއްދެވުމަށް އެދި

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 15 އޮކްޓޫބަރު 2020

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

މި މައްސަަލަ މި އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައިދިޔަ ފަހުން ކަމުގައިވާތީ، މި މައްސަލަ މި އޮފީހުގައި ވަނީ ފައިލު ކުރެވިފައި.