މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ

CASE NO: 34/2020
23 ނޮވެންބަރު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 08 އޮކްޓޫބަރު 2020

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމުފަރުދެއް

މައްސަލަ:

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނެވިއިރު އެފަރާތައް ދީފައިވާ ލޯޔަރުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދީފައި ނުވާއިރު، އެފަރާތުން ނުވެސް ދަންނަ ގޮތްނޭންގޭ ލޯޔަރެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ސަމީރުއަށް އެފަރާތާއި ވީޑިއޯ ކޯލުން ބައްދަލުކުރުމަށް 17 އޮގަސްޓު 2020 ގައި ފުރުސަތު ދިން ސަބަބާއި، އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަވިރސް އިން އެފަރާތާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހޯއްދެވުމަށް އެދި

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 28 އޮކްޓޫބަރު 2020

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ޖަވާބެއް ޤާނޫނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 41 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް އެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އަންގައި، މައްސަލަ ފައިލު ކުރެވިފައެވެ.