މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ

CASE NO: CM-28/2020
23 ނޮވެންބަރު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 24 ސެޕްޓެންބަރު 2020

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމުފަރުދެއް

މައްސަލަ:

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުގެ ނަމުގައި އަދި އެފަރާތުގެ މައިންބަފައިންނަށް އަދި އަނބި މީހާއަށް ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ނުވަތަ އެޕާރޓުމަންޓެއް، މާލެ، ވިލިވާލެ، ހުޅުމާލެއިން ލިބިފައި ނުވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހޯއްދެވުމަށް އެދި

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 27 ސެޕްޓެންބަރު 2020

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ކަޑައްތުކޮށްފައިނުވާތީ، މި އޮފީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރުހަމަކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ.