މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މަޢޫލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް

CASE NO: CM-25/2020
23 ނޮވެންބަރު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 27 އޮގަސްޓް 2020

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމުފަރުދެއް

މައްސަލަ:

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އޯޑައުކޮށްގެން ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ގެނައި ވެކްސިނުން ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކަކާއި 2 ފޮތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހިފަހައްޓަވައިފައި ވާތީ، އެ ފޮތް އަދި ކަރުދާސްހޯދުމަށް އެދި

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2020

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

ހޯއްދެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ އިހްތިސާސްގެ ދަށުން ބެލެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތައް ވަނީ އެންގިފައި