މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 24/2020
01 ނޮވެންބަރު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 24 އޮގަސްޓް 2020

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމުފަރުދެއް

މައްސަލަ:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ ނޭވީގައި ކުރަމުންދާ ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ ލިބިފައިވާ ނުވާތީ، އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 07 ސެޕްޓެންބަރު 2020

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ޖަވާބެއް ޤާނޫނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 41 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް އެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ.