މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

CASE NO: 20/2020
12 އޮކްޓޯބަރު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް:  19 ޖުލައި 2020

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމުފަރުދަކު

މައްސަލަ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހަވާލުކުރި ފަރާތްތަކާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި ނުކުރެވި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުމުން މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ މަޢުލުމާތު ފުރިހަމަ ނުވާތީއާއި ނުގުޅޭތީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ 21 ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިވާތީ ދެން ޤާނޫނުގައި އޮތް މަރުހަލާއަކީ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް ވަނީ އެނގިފައި