މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 19/2020
12 އޮކްޓޯބަރު 2020

ަމައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2020

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމުފަރުދަކު

މައްސަލަ:

18 މާރިޗު 2020 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭފޯމާއި ގުޅިގެން އެ އޮތޯރިޓީން ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުގައި ބޭނުންވާ ތަފްސީލު ނެތުމުން އެ ތަފްސީލު އަދި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހޯދުމަށް އެދި

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 09 އޮގަސްޓު 2020

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް: ޤާނޫނު ނަންބަރު: އެދިފައިވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޤާނޫނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ 41 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް އެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅުއްވަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.