މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 13/2020
09 ޖޫން 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 28 ޖަނަވަރީ 2020

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމުފަރުދަކު

މައްސަލަ :

ރިސޯޓް ހިއްސާ ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހޯދައިދިނުން އެދި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން، އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް : 02 ފެބުރުވަރީ 2020

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ދުވަސް  21 ހަމަވުމުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިވާތީ ދެން ޤާނޫނުގައި އޮތް މަރުހަލާއަކީ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް ވަނީ އެނގިފައި