ޗާޓު

ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

3 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު

 • ނިޢުމާ އަބްދުއްރަޚްމާން

  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  • 7890636
 • އަދުމާ މުޙައްމަދު ފާރިޤު

  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
  • 9552471
 • މާހިރާ ޙުސައިން

  އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
  • 7894458