ޗާޓު

މިނިވަން މުއައްސަސާ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

2 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު

  • މަޖްދާ ރަމީޒް

    ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
    • 7955461 / 3013121
  • ޢަލީ ބުންޔާމިން ޢަބްދުﷲ

    މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރ
    • 7933348 / 3013124