މުވައްޒަފުން

 

އަޙްމަދު ޝިޔާމް - ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާ ގުޅިވަޑަގަތީ، 31 އޯގަސްޓް 2014 ގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 04 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު ވުޖޫދަށް އައުމާއި ހަމައިން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ 6 އަހަރުދުވަހު އެގަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ 102 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 11,000 ވުރެ ގިނަމީހުންނަށް މި ޙައްޤާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފައިވެއެވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމެވެ.

އަޙްމަދު ޝިޔާމަކީ، 32 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކާއި އަމިއްލަ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިސް މާޤާމުތަކެއް ފުރުއްވައިފައިވާ ޤާބިލު، ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ސޭފްޓީއާއި މިނިސްޓރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކުރިޓީއާއި ސިލެކްޓެޑް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރާއި ޕްބަލިކް ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިމެނެއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ޤާބިލު ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝިޔާމްވަނީ، ދިވެހި މީޑިއާގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

 

 

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު - ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާ ގުޅިވަޑަގަތީ، 12 އޮކުޓޫބަރު 2014 ގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 04 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި އޮފީހުގައި ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ބެލެހެއްޓެވުމެވެ.

މީގެއިތުރުން ޙަސަން ޝާކިރަކީ، މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަކެއް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައްޔާއި އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ފަންނީ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރު އަދާކުރައްވާ މުވައްޒަފެވެ. މި އޮފީހާއި ގުޅިވަޑައިގަތް އިރު ޝާކިރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމުގައެވެ.

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދަކީ، 23 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވައި، އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް ގިނަ އޮފީސްތަކެއްގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވައިފައިވާ ހިންގުންތެރި ބޭފުޅެކެވެ. ޝާކިރު އަދާކުރައްވައިފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުކަމާއި ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްކަމާއި  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލްކަމާއި މަދްރަސަތުލް އަމީރު އަޙްމަދުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްކަން ހިމެނެއެވެ. އަދި މާލޭ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލްގެ ހެންވޭރު މެންބަރުކަމާއި އާޓް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމާއި ޒަކާތާބެހޭ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަމާއި ކުއްލިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

ޝާކިރަކީ، އިޖުތިމާޢީ އަދި އަދަބީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ވެސް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޝާކިރުވަނީ އަދަބީ ތަފާތު މުބާރާތްތަކުން މަތީ ވަނަތަކެއް ޙާޞިލު ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުންނާއި ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމުވެސް ޙާޞިލު ކުރައްވައިފައެވެ.               

                                                                                      


މުޙައްމަދު އަޙްމަދު – ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިނޮވޭޝަން، ރިސަރޗް އެންޑް ފޮރިން ރިލޭޝަންސް
          

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، 2016 ޖޫން 19 ގައެވެ. މުޙައްމަދު އަޙްމަދަކީ، އިނގިރޭސިބަހުގެ ބެޗެލާސް ޑިގްރީއާއި ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ބެޗެލާސް ޑިގްރީއާއި ޝަރިޢާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލު ކުރައް ވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އިންޑިޔާގެ ބޯޕާލްގައި 1994 ން 1996 ށް ހެޑްމާސްޓަރުންގެ ތަމްރީން ކޯސް ވެސް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިއެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިނޮވޭޝަން، ރިސަރޗް އެންޑް ފޮރިން ރިލޭޝަންސްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މުޙައްމަދު އަޙްމަދުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބައްލަވައި ދިރާސާކުރުމާއި އޮފީހާއި ބޭރުގެ އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކާއި އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ދާއިރާއަށް ރައްޔިތުން އިތުރަށް ހޭލުންތެރިކުރެވިދާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާއި އޮފީހުންދޭ އެވޯޑާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރުމާ ބެހޭ އެންމެހައިކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓެވުމެވެ.

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، އިސްކޫލުތަކުގެ ހެޑްމާސްޓަރުކަމާއި ޕްރިންސިޕަލްކަމުގައި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޒޯން ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ގއ. ގދ. ޏ. އަދި ސ މި އަތޮޅުތަކުގައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވައިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އޭނާއަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްވެސްމެއެވެ.

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތްއިރު ހުންނެވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ސެކްޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުގައެވެ. 

 

 

ފާޠިމަތު ސައުސަން - ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން އަކީ، މި އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް ގެ މަޤާމް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ފާޠިމަތު ސައުސަން މި އޮފީހާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ، 30 އޮކުޓޫބަރު 2014 ގައެވެ. އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން ވަނީ، ބެޗްލަރ އޮފް ލޯސް (އެލް.އެލް.ބީ) (އޮނާރސް) ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ. ފާޠިމަތު ސައުސަން  [FS1] އަކީ ވަކާލާތު ކުރުމުގައްޔާއި އެގްރީމެންޓް ހެދުމުގައްޔާއި ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުން ތަރުޖަމާކުރުމުގައްޔާއި ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވުމުގައި ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެކެވެ.

މި އޮފީހުގައި ފާޠިމަތު ސައުސަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރަން ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރެއްވުމާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފައާއި އިރުޝާދު، ކޮމިޝަނަރަށާއި އޮފީހުގެ ވެރީންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމާއި، އޮފީހުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަރަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވުމެވެ. އޭނާއަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްވެސްމެއެވެ.

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން ވަނީ 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގައި އިނގިރޭސި ބަސް ކިޔަވައި ދެއްވުމުގައި ހޭދަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެބޭފުޅާވަނީ މެޕްސް ކޮލެޖް ޕާޓްޓައިމް ކޮށް ޤާނޫނު ކިޔަވައިދެއްވުމުގެ ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެސް ވެއެވެ. ފާޠިމަތު ސައުސަން، އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑްއެގްރިކަލްޗަރ ގައި ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރު ގެ މަޤާމުގައެވެ.

  

 

މަރިޔަމް އިބްރާހިމް – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް އިބްރާހީމް، މި އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާން ފެއްޓެވީ، 31 އޯގަސްޓް 2014 ގައެވެ. މަރިޔަމަކީ އޮފީހުގައި އާރކިވިސްޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވައި، މިހާރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަޖުރިބާކާރު މުވައްޒަފެކެވެ.

މި އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން މަރިޔަމް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤަވައިދު ވުޖޫދަށް އައުމާ ހިސާބުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި ވޭތުވެދިޔަ 6 އަހަރު އެ ޤަވާއިދާ ގުޅޭ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައިފައެވެ.

މި އޮފީހުގައި މަރިޔަމްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއުންތައް އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި މުރާޖައާ ކޮމެޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮފީހުން ބާއްވާ ޓްރޭނިންގތަކާއި ވޯރކްޝޮޕް އަދި ކޮންފަރެންސްތައް ރާވައި ވިލަރެސްކޮށް އަދި ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި އިދާރީ ގޮތުން އެހީތެރިވެ ދިނުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މަރިޔަމްވަނީ މީގެ ކުރިން ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލައިންސް ބިއުރޯއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ.

 

 

ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ - ބަޖެޓް އޮފިސަރު

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ، މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، 31 އޯގަސްޓް 2014 ގައެވެ. ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ އަކީ، މި އޮފީހުގެ ބަޖެޓް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި އަދާކުރައްވާ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. މި އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ޔުނިޓްގައި ބަޖެޓް އެކައުންޓްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުމާއި ފައިސާއާއި ބެހޭ ވައުޗަރތައް ހެދުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ ގުޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ޔަޝްފާއެވެ.

 ޔަޝްފާއަކީ، 5 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ، "ބޭންކް ޓެލަރ"ގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަންގައެވެ.

 

 
އާމިނަތު ރާޔާ އަޙުމަދު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާން ފެއްޓެވީ،  25 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައެވެ.

ރާޔާއަކީ މި އޮފީހުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ވެސްމެއެވެ. ކުރީން މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން، މިހާރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު ގޮތުން މި އޮފީހުގައި  ރާޔާ އަޙްމަދުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއަޔަތަކީ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމާއި، އޮފީހަށް އަންނަ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ، އެންޓްރީކޮށް، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމާއި އޮފީހަށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި، އޮފީހަށް ގުޅާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓް ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން އޮފީހުގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަވައެވެ.

ރާޔާއަކީ ބައެއް އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވައިފައިވާ، އިސްނެގުމާއި ހިންގުމުގެ ހުނަރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ވަރަށް ގާބިލު މުވައްޒަފެކެވެ. ރާޔާ މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް ބިޔުރޯއާއި ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީ ހިމެނެއެވެ.

 

 
އަޙުމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދު – ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދު، މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ، 28 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ގައެވެ. ޒިޔާނަކީ، މިހާރު މި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރެވެ.

ޒިޔާންވަނީ، އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވައި، އެދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލު ކުރައްވައިފައެވެ. މި އޮފީހުގައި ޒިޔާންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ، އޮފީހުގެ ޚަރަދުތައް ބަލަޙައްޓައި، ބިލްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމާއި، އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ހަރު މުދާ ހޯދުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ ލިސްޓު އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވައެވެ.

ޒިޔާން މީގެކުރިން ވަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތުގައި އެކި މަޤާމުތަކުގައި ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވައިފައެވެ.

  

 

ޝައްފާން ޤާސިމް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު

އަލްފާޟިލް ޝައްފާން ޤާސިމް މި އޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާން ފެއްޓެވީ، 21 ޖޫން 2015 ގައެވެ. ޝައްފާންގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އޮފީހަށް އަންނަ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ، އެންޓްރީކޮށް، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ތަކެތި ހަވާލުކުރުމާއި އޮފީހަށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި، އޮފީހަށް އެކި ބޭނުންތަކުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ މަގުފަހި ކޮށްދިނުމާއި، އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ އާއި ސަލާމުގެ ރެކޯޑު ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓެވުމާއި އަދި އޮފީހުގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓެވުމެވެ.

ޝައްފާން މީގެ ކުރިން ވަނީ، "ފޯރސީޒަން - ކުޑަހުރާ"ގެ  ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ވަތަނިޔާގެ އެޑްމިން އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުންނާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އަދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ސްޓްރައިޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

 

ނަހުޒާ ރަޝީދު - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު

އަލްފާޟިލާ ނަހުޒާ ރަޝީދު، މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، 16 ޑިސެންބަރު 2015 ގައެވެ. ލީގަލް ޔުނިޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން  ނަހުޒާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، އޮފީހުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ޤާނޫނުގެ އޮނިގަނޑުގެތެރޭގައި ހިފަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމާއި ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ.

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާ ނަހުޒާ، މިހާރުވެސް ގެންދަވަނީ އެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރައްވަމުންނެވެ.     

 


ޢަބްދުﷲ ޙުމައިދު – ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުމައިދު، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، 2016 މޭ 22 ގައެވެ. ޙުމައިދުވަނީ، އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި މިހާރު ގެންދަވަނީ، ބެޗްލާސް އޮފް ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވަމުންނެވެ. 

މި އޮފީހުގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ޙުމައިދުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، އޮފީހުން ކުރާ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އެކިފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމާއި ބިޑު ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެވުމެވެ. 

ޢަބްދުﷲ ޙުމައިދު، މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތްއިރު ހުންނެވީ، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައެވެ.

 

މަރްޔަމް ޝަރޫނާޢާދިލް - ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރު

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝަރޫނާ ޢާދިލް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، 22 އޮކްޓޯބަރު  2017 ގައެވެ. ޝަރޫނާ ގެންދަވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗްލަރސް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމެންޓު ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރައްވަމުންނެވެ.

މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޝަރޫނާ އަކީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި އެއް އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މި އޮފީހުގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރޫނާގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އޮފީހުން ބާއްވާ ޓްރޭނިންގތަކާއި ވޯރކްޝޮޕްތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް ރާވައި ވިލަރެސްކޮށް އަދި ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރިވެވަޑައިގަތުމެވެ. އަދި ޔުނިޓުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ތަކުގައި ވެރީންނަށާއި އެހެން މުވައްޒިފުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

 

ޢަބްދުﷲ ޙުމައިދު މުޙައްމަދު – ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުމައިދު މުޙައްމަދު، މި އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާން ފެއްޓެވީ، 22 އެޕްރީލް 2018 ގައެވެ. ޙުމައިދުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާއި ހިންގުމާއި، އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރު، ޕްރިންޓަރު ފަދަ ތަކެއްޗަށް ދިމާވާ އެންމެހާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރު ތަކަށް  ސޮފްޓްވެއަރ އެޅުމާއި، އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓު ގެ އެންމެހާ މަސަކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމެވެ.

ޙުމައިދު މީގެ ކުރިން ވަނީ، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗާއި ބައެއް އަމިއްލަ ތަންތާނގައި އައިޓީއީ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވައި 5 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވައިފައެވެ. ޙުމައިދު ވަނީ، މޯބައިލް ކޮމްޕިއުޓިންގ ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލު ކުރައްވައިފައެވެ.

 

ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަން - އެސިސްޓެންޓް ޕަރސަނަލް އޮފިސަރު

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަން މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 14 އޮގަސްޓު 2017 ގައެވެ. މަލްސާއަކީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލް ކުރައްވައިފައިވާ  ބޭފުޅެކެވެ. ފައުންޑޭޝަން އިން ލޯ ޙާޞިލް ކުރައްވައިފައިވާ މަލްސާ، މިހާރު ވެސް ގެންދަވަނީ އެ ދާރިރާއިން ބެޗަލާރޒް އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އޮނާރސް) ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރައްވަމުންނެވެ. މަލްސާ މީގެ ކުރީން ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ އެސިސްޓެންޓް ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމް ވެސް އަދާކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަންގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރެއްވުމާއި، ކޮމިޝަނަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި ޙަފުލާތަކުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ކަންތައް ވިލަރެސްކޮށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސެވުމާއި އަދި ކޮމިޝަނަރުގެ ރަސްމީ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެވަޑައިގަތުމެވެ. 

 

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު – އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރައްވާން ފެއްޓެވީ، 15 އެޕްރީލް 2018 ގައެވެ. ޢަބްދުﷲ ގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އޮފީހުން ބާއްވާ ޓްރޭނިންގތަކާއި ވޯކްޝޮޕް އަދި ކޮންފަރެންސްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކާއި ލީފްލެޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ ފޯނުކޯލުތަކާއި އީމެއިލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމެވެ.  

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މި އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެހުނުއިރު ހުންނެވީ، ތ.ދިޔަމިގިލީ ސްކޫލްގެ އެސިސްޓެންޓް ލައިބްރޭރިއަންގެ ވަޒީފާގައެވެ. އެ ވަޒިފާގައި ދެ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރައްވައިފައެވެ. ޢަބްދުﷲ ވަނީ، ސެޓްފިކެޓް II އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ހާސިލު ކުރައްވައިފައެވެ.  

 

ޢާއިޝަތު ޙަލީމް - ޢާމިލު

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙަލީމް މި އޮފީހުގެ ޢާމިލެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ، 3 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައެވެ. ޢާއިޝަތުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، އޮފީސް ފޮޅައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެކި އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީފަދަ ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޢާއިޝަތަކީ، އޮފީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގައި ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ.

 

 

 

  އާމިނަތު ސަވްލަތު - ޢާމިލު

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަވްލަތު މި އޮފީހުގެ ޢާމިލެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ، 17 ނޮވެންބަރު 2015 ގައެވެ. ސަވްލަތުގެ  މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، އޮފީސް އިމާރާތާއި ތަކެތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ސިޓީފަދަ ތަކެތި ރައްދުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ޚާއްޞަ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުމުގައާއި އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރާ ކޯސް، ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް، ވޯކްޝޮޕް، ޖަލްސާ، ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

ސަވްލަތު މީގެ ކުރިންވަނީ ބްރިޖް ލިޓްލް ލާނާސް ޕްރީސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.