ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

ބިޑު ކޮމިޓީ

 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ (އެޗް. އާރް. ޑީ ކޮމިޓީ)

 

 ލީގަލް ކޮމިޓީ

 


 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ