ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

 

ބިޑު ކޮމިޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ (އެޗް. އާރް. ޑީ ކޮމިޓީ)

 ލީގަލް ކޮމިޓީ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ