މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މިންގަނޑާއި މަޢުލޫމާތު ގިންތިކުރެވިފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މިންގަނޑާއި މަޢުލޫމާތު ގިންތިކުރެވިފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައި ވަނީ 2015 ޖޫން 29 ގައެވެ.

ވޮލިއުމް 44 

އަދަދު 214