އަޙްމަދު އައިމަން ލަތީފް، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސްއިން އިން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު