ބަޔާނެއް :

މި އޮފީސް ބަންދުކޮށްފައިހުންނަ ގަޑިއެއްގައި އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ވެއްޖެނަމަ، މިބައިގައި ތަފްސީލާއެކު އެވާހަކައެއް ލިޔުއްވައިލައްވާށެވެ! އެންމެ އަވަހަށް އޮފީސް ހުޅުވާ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ޖަވާބެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.

މި އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ އަދި ތަކެތި ބަލައި ގަންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު 07:30 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށެވެ. 

 

 

ކޮމިޝަނަރުގެ ބިޔުރޯ

   
އަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ 3010988
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިނޮވޭޝަންސް، 

ރިސަރޗް އެންޑް ފޮރިން ރިލޭޝަންސް

3006031
ޢަރޫޝާ އިބްރާހީމް ސީނިއަރ ބިޔުރޯ އޮފިސަރ 3010998
ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙްސަން އެސިސްޓެންޓް ޕާސަނަލް އޮފިސަރ 3006035

 

ލީގަލް ޔުނިޓް

   
ފާޠިމަތު ސައުސަން ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް 3006034
ނަހުޒާ ރަޝީދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3005684

 

އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާއާ ބެހޭ ބައި

   
ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 3010991

 

އެޑްމިން ޔުނިޓް

   
އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3010992
ޝައްފާނު ޤާސިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3006036

 

ބަޖެޓް ޔުނިޓް

   
ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ ބަޖެޓް އޮފިސަރ 3010993
ޢަބްދުﷲ ޙުމައިދު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 3010994

 

ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ޔުނިޓް

   
އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދު ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރ 3010996

 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ބައި

   
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 3010997

 

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

   
މަރިޔަމް އިބްރާހީމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3010995

 

އެވެއަރނަސް އެންޑް މީޑިއާ ޔުނިޓް

   
  ޕްރޮގްރާމްސް އޮފިސަރ 3006032
މުޙައްމަދު ޝަރީފް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމްސް އޮފިސަރ 3005685