މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 38/2019
15 މާރިޗު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 27 ނޮވެންބަރު 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : ޢާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ

މައުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުގައި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔައިރުވެސް ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 03 ޑިސެންބަރު 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 07 ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކަމުން އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރު ނުކޮށްދެވޭނެ ސަބަބު ވަނީ ބަޔާންކޮށްދެވި މި މައްސަލަ ވަނީ ފައިލް ކުރެވިފައި