މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 37/2019
15 މާރިޗު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 27 ނޮވެންބަރު 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : ޢާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ

މައުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުގައި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔައިރުވެސް ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 29 ޑިސެންބަރު 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ނެތްކަމަށް ވަނީ އެ އިދާރާއިން އަންގަވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި މައްސަލަ ވަނީ ފައިލް ކުރެވިފައެވެ.