ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 35/2019
15 މާރިޗު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 17 ނޮވެންބަރު 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : ޔޫނިއަން އަކުން

މައްސަލަ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން STCW ގެ ކޯސްތައް ހިނގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ އާއި ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިން ސްޓަޑީސްގެ އިހްތިސާސްގައިވާ މުދަލުން ނަގާފައިވާ އެންމެފަހުގެ އިންވެންޓަރީ ކޮޕީ ލިބިފައިނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 05 ޖަނަވަރީ 2020

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒަށް އެންގުމުން އެ އިދާރާއިން އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން.