ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 34/2019
15 މާރިޗު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 17 ނޮވެންބަރު 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : ޢާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ

ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން، އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓް ލިސްޓް ނުވި ސަބަބާއި އަދި އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ލިބިފައިނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 20 ނޮވެންބަރު 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް އެންގުމުން، އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން.