މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 33/2019
15 މާރިޗު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 14 ނޮވެންބަރު 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : ޖަމްޢީޔާއަކުން

މައްސަލަ

ޖަމްޢީޔާއެއްގެ މަސައްކަތްތައް 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަރާބަރަށް ހިންގަމުން ދަނިކޮށް އެއްވެސް އެނގުމެއްނެތި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ހަމަ އެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ޤައުމީ އެސޯސިއޭޝަނެއް އުފެއްދީ ކީއްވެތޯ އަދި އޭގެ ތަފުސީލު ލިބިފައިނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 12 ޑިސެންބަރު 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓަށް އެންގުމުން، އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން.