މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 32/2019
15 މާރިޗު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 05 އޮކްޓޫބަރު 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ

01 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ބޭއްވި "ނޭވާ" އިވެންޓަށް ގިނިސް ވާލްޑް ރެކޯޑްސްއަށް ދައުލަތު ބައިތުލްމާލުންނާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ޚަރަދުކުރެވުނު އަދަދު ވަކިވަކިން އެނގޭހެން، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 20 ނޮވެންބަރު 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް އެންގުމުން، އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން.