މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 31/2019
15 މާރިޗު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 15 އޮކްޓޫބަރު 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ

ވެކްސިންއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 04 ޑިސެންބަރު 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އެންގުމުން، އެފަރާތަށް މައުލޫމާތު ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައި