ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 30/2019
15 މާރިޗު 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 16 އޮކްޓޫބަރު 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ

ވެކްސިންއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 25 ނޮވެންބަރު 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖޭންސީއަށް އެންގުމުން އެ އިދާރާއިން އެފެރާތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން