މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 29/2018
04 ސެޕްޓެންބަރު 2019

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 30 ސެޕްޓެންބަރު 2018

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން

މައްސަލަ:

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް:  11 އޮކްޓޫބަރު 2018

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

ހޯދަން  ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ނުދޭން އެ އޮތޯރިޓީން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލު ކުރާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް އެންގުނު.