ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 28/2018
04 ސެޕްޓެންބަރު 2019

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 15 އޮގަސްޓް 2018

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން

މައްސަލަ:

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް:  11 ސެޕްޓެންބަރު 2018

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހު ޖަވާބު ދީފައިވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ،މި އޮފީހުން އެ މައްސަލަ ބެލިއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ދީފައިވާ ޖަވާބަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އެންގުނު.