މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 27/2018
04 ސެޕްޓެންބަރު 2019

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 12 އޮގަސްޓް 2018

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން

މައްސަލަ:

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް:  10 ސެޕްޓެންބަރު 2018

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

ހޯދަން އެދިފައިވާ މައުލޫމާތު ތަކަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ހޯދަން ހުށަހަޅައި، އެއަށް ޖަވާބު ދެވިފައިވާ ފަދަ މައްސަލަ އެއްކަމަށް އެންގުނު.