ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 23/2018
04 ސެޕްޓެންބަރު 2019

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 24 ޖުލައި 2018

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ:

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް:  25 ޖުލައި 2018

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ، މިޤާނޫނު ގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދައިން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާތީ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކެއް ކަމުގައި އެންގުނު.