މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 22/2018
04 ސެޕްޓެންބަރު 2019

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 04 ޖުލައި 2018

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ:

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް:  14 ފެބްރުއަރީ 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

ރ.މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ބަލައި ނިމުމުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވި.