މާޅޮސް މަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 17/2018
25 އެޕްރީލް 2019

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 19 އޭޕްރީލް 2018 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ:

މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް:  26 އޭޕްރީލް 2018 

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން ދޭ ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ، އެއިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައި، 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދޭ ޖަވާބާ މެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ، އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުނު.