ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 16/2018
25 އެޕްރީލް 2019

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 2 އޭޕްރީލް 2018 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ:

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް:  16 އޭޕްރީލް 2018 

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ހޯދުމަށް އެންގުނު.