މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 14/2018
15 ނޮވެންބަރު 2018

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 12 މާރިޗު 2018

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ:

2013 ޖޫން އިން 2015 ޖުލައި 13 އަށް މުސާރަ ޖަމާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 10 އޭޕްރީލް 2018

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާއަށް އެންގުމުން އެ އިދާރާއިން އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން.