ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 13/2018
15 ނޮވެންބަރު 2018

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 27 ފެބުރުވަރީ 2018 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ:

ޅ.ހިންނަވަރު ފަސްގަނޑުން ބޮޑު ބައެއް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވާތީ، އޭގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ލިބިފައި ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 17 އޭޕްރީލް 2018

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާއަށް އެންގުމުން އެ އިދާރާއިން އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން.