މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 12/2018
15 ނޮވެންބަރު 2018

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 27 ފެބުރުވަރީ 2018 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ:

21 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މި އޮފީހުން ދީފައިވާ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 26 މާރިޗު 2018

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ދެކޭކަމަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުނު.