މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 10/2018
15 ނޮވެންބަރު 2018

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 12 ފެބުރުވަރީ 2018 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ:

މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވި 26 ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވާތީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 21 ފެބްރުވަރީ 2018

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

މި މައްސަލާގައި އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް ހޯދައި ދިނުމަކީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ އިޚްތިސާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީއާއި، 2014/1 ވަނަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި އިދާރާއަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އުފައްދާ ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުން ކަމުގައި ޖަވާބު ދެވުނު.