މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 08/2018
15 ނޮވެންބަރު 2018

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 31 ޖަނަވަރީ 2018

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : ޖަމިއްޔާ އަކުން

މައްސަލަ:

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް އިން ފެށިގެން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓަށްއެދި ހުށަހެޅުމުން ލިބިފައި ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 03 އޭޕްރީލް 2018

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައި.