ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާ އަކުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން ޢާންމު ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 17/2016
10 ނޮވެންބަރު 2016

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 30 މޭ 2016

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : ޢާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ:

 ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތައް ލިބޭނެ ގޮތް ނުވުމުން، އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 20 ޖޫން 2016

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާއަށް އެންގުމުން އެއިދާރާއިން އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.